b_1000_465_16777215_00_images_uvodni_fotky_9876.png

Co je projekt Zdravé město Znojmo?

Projekt Znojmo – Zdravé město se zaměřuje na zvýšení kvality života obyvatel, zvýšení zájmu obyvatel o životní prostředí ve městě a jeho okolí, spolupráci s veřejností, zdravý životní styl a zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni. Projekt si dále klade za cíl zlepšovat vztahy a vytvářet nová partnerství prostřednictvím spolupráce ve všech oblastech života.

 

Město na tomto projektu intenzivně spolupracuje s mnoha organizacemi a dalšími subjekty působícími ve Znojmě. Mezi naše hlavní partnery se řadí všechny znojemské základní a mateřské školy, Středisko volného času Znojmo, Cyklo Kučera Znojmo, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, Winners Nový Šaldorf, Happy Ananas, Joga Znojmo, Oblastní charita Znojmo, Fitness Clinic Znojmo, Hany Bany Znojmo a mnoho dalších.

 

Z městských příspěvkových organizací na projektu spolupracuje Městská zeleň, Městská policie, Městské lesy, Městská knihovna a Znojemská beseda.

 

Co je projekt Zdravé město Znojmo

Projekt Zdravá municipalita byl iniciován OSN ve spolupráci se Světovou zdravotní organizací (WHO) v roce 1988. "Zdravé" mohou být všechny druhy územně samosprávných celků (ÚSC). Koncept projektu vychází ze strategie WHO "Zdraví 21" a dokumentu OSN "Agenda 21".

 

Projekt je postaven na třech základních principech:

  • Podpora zdraví a kvality života;
  • Udržitelný rozvoj – propojení oblastí: sociální - ekonomická - životní prostředí; současné aktivity nesmí negativně ovlivnit možnosti dosažení stejné kvality životagenerací příštích;
  • Participace veřejnosti – partnerství v komunitě.

 

V souladu s principy projektu, pak Zdravá obec/Zdravé město/Zdravý mikroregion/Zdravý kraj:

komplexně a systematicky vytváří podmínky pro kvalitnější a zdravější život svých obyvatel a ve spolupráci s nimi a s dalšími zainteresovanými stranami (např. NNO, podnikateli apod.) se rozvíjí jako příjemné a kvalitní místo pro život, čímž buduje mimo jiné „zdravý patriotismus“, kdy lidé svou komunitu a krajinu považují za svůj domov a v tomto smyslu o něj pečují.

 

 

Sítě Zdravých měst

V jednotlivých státech vznikají tzv. sítě Zdravých měst, které poskytují politickou, strategickou a technickou podporu svým členům (municipalitám), představují zdroj zkušeností a odborných znalostí a nabízejí dynamické platformy pro veřejné zdraví na národní i mezinárodní úrovni. Každá národní síť je unikátní, každá se vyvíjí v jiných podmínkách a vychází z jiných potřeb svých členských municipalit. Jejich přehled je dostupný na stránkách WHO. Do současnosti se k tomuto projektu připojilo více než 1400 měst, obcí a regionů z celé Evropy.

 

V ČR zastřešuje Zdravé municipality tzv. Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR), která byla založena 11 aktivními městy v roce 1994. NSZM ČR je akreditovanou asociací Ministerstva životního prostředí ČR.

 

Posláním asociace NSZM ČR je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni, zejména zaváděním mezinárodně uznávaných postupů (Projekt Zdravé město, místní Agenda 21 aj.). Za tímto účelem asociace zajišťuje přenos informací, vzdělávání, poradenství, medializaci a propagaci, spolupráci se svými odbornými partnery, přenos dobré praxe, konzultace a metodickou pomoc v oblasti plánování a strategického řízení. V současné době je členem asociace NSZM ČR více než 100 municipalit s regionálním vlivem na více než 2240 měst a obcí, ve kterých žije téměř 38 % populace ČR.

 

Dále pak vytvořila:

Databázi Dobrápraxe

  • pro efektivní propagaci a přenos ukázkových postupů, databáze je určena široké veřejnosti;

 

DataPlán

  • pro podporu strategického plánování a řízení, který umožňuje přehlednou správu důležitých informací týkajících se cílů, ukazatelů rozvoje, projektů, rozpočtů;

 

Databáze strategií

  • jakožto celostátní funkční systém strategických a koncepčních dokumentů; slouží jak pro vyhodnocování a aktualizaci strategických dokumentů, tak pro tvorbu dokumentů nových.

 

 

 

 

Kontakt

Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

 

koordinátorka projektu:
Bc. Soňa Bystřická
Oddělení vnějších vztahů
Obroková 12

 

e-mail: sona.bystricka@muznojmo.cz

 

telefon:
+420 515 216 339                      

 

Page2.jpg

 

1.jpg

 

Komunitní plánování

sociálních služeb Znojemska

Produktová mapa Znojemska